Επίδομα θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους της Δημοτικής Αστυνομίας

Οι άνθρωποι δεν παίζονται! Μετά από τέσσερα χρόνια βρέθηκε η λύση και είναι μνημονιακή! Περικόπτουν οι άνθρωποι ό,τι μπορούν.

Στο άρθρο 8 του ν. 3731/2008 ορίζονται οι θέσεις της ιεραρχίας στη Δημοτική Αστυνομία και οι προϋποθέσεις επιλογής. Συγκεκριμένα ορίζονται οι κάτωθι θέσεις:

Γενικός Διευθυντής

Διευθυντής

Υποδιευθυντής

Τμηματάρχης Α΄,

Τμηματάρχης Β΄

Επόπτης

Επίσης σύμφωνα με την παρ 8 του άρθρου 8 του ν. 3731/2008 ορίζεται ότι με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται επίδομα θέσης ευθύνης για τις θέσεις των προηγούμενων παραγράφων.

Σε ερώτημα σχετικά με την καταβολή του επιδόματος θέσεις ευθύνης στις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν 4024/2011, από 1-11-2011 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του νόμου αυτού.

Ως εκ τούτου, μετά την 1-11-2011, δε δύναται να εκδοθεί Κ Υ Α. σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του Ν 3731/2008, καθόσον κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο.

Συνεπώς, οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, που προΐστανται Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος (Τμηματάρχης Α’), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 8 του Ν. 3731/2008 και μόνο αυτοί λαμβάνουν από 1-11-2011 τα αντίστοιχα επιδόματα θέσης ευθύνης που προβλέπονται στην παρ. 1 (α) του άρθρου 18 του Ν. 4024/2011». (βλ. εγγ. Υπ. Οικ. 2/92950/0022/20.12.2011)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ