Απάντηση του Γεν Λογιστηρίου του Κράτους για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

alt

 

Η απάντηση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών – Γεν. Λογιστήριο του κράτους στο ερώτημα που απέστειλε η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, σχετικά με την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.                                                      

Αθήνα  21/5/2012 Αρ.Πρωτ.2/36436/0022

ΘΕΜΑ: «Παροχή πληροφοριών»

Σχετ.: το από 1997/2-5-2012 έγγραφό σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε  ότι, με τις ρυθμίσεις της αριθμ.2/16519/0022/24-2-2012 Κ.Υ.Α. καθορίστηκαν οι δικαιούχοι, καθώς επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ.6 της ανωτέρω κ.υ.α. το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν τη καταβολή του.

Σημειώνεται ότι, η ειδικότητα των εποπτών καθαριότητας δεν περιλαμβάνεται στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του εν λόγου επιδόματος.  

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4024/2011 «οι μηνιαίες αποδοχές κάθε υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15, 17, 18, 19 και 30 του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.»

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του υπαλληλικού κώδικα ο μισθός προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε δεκαπενθημέρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αποτελεί μέρος των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων, προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε δεκαπενθημέρου.    

    
Εσωτ.Διαν.:
Δ22 – Β                                                         Ο Διευθυντής α.α.

                                                                       Παύλος Ξένος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ