Εργοδοτικές Εισφορές Αιρετών και Προσαυξημένη Αντιμισθία

Πράξη 37/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κατά το διάστημα της θητείας των αντιδημάρχων, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την ασφάλισή τους υπολογίζονται επί των αποδοχών της θέσης τους, το τμήμα δε αυτών που αντιστοιχεί στον ασφαλισμένο βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου και δεν παρακρατείται από την αντιμισθία τους. Ως εκ τούτου στους αντιδημάρχους, των οποίων οι αποδοχές της θέσης τους είναι υψηλότερες της αντιμισθίας, καταβάλλεται προσαυξημένη αντιμισθία ίση με τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης και μέχρι το όριο των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, χωρίς όμως να επιβληθεί σ’ αυτήν μείωση κατά το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο, με συνέπεια οι καθαρές απολαβές της αντιμισθίας που εισπράττουν να είναι τελικά προσαυξημένες κατά το ποσό αυτό σε σχέση με τις καθαρές αποδοχές της θέσης τους. Νόμιμη η δαπάνη. (Ελ. Συν. Τμ. 1 Πράξη 37/2012).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της ανωτέρω Πράξης, η αντιμισθία του Αντιδημάρχου διαμορφώνεται ως εξής:

Σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών της οργανικής του θέσης: 2.794,84 ευρώ
Κρατήσεις εισφορών ασφαλισμένου: 401,32 ευρώ

Καθαρές αποδοχές της οργανικής του θέσης: 1.994,89 ευρώ

Ακαθάριστες απολαβές τη αντιμισθίας: 1.756,825 ευρώ

Προσαύξηση αντιμισθίας: 1038,015 ευρώ

Σύνολο ακαθάριστης αντιμισθίας: 2.794,84 ευρώ

Κρατήσεις: (21.2%): 592,506 ευρώ

Καθαρό ποσό αντιμισθίας: 2.202,33 ευρώ (δηλαδή ο Αντιδήμαρχος εισπράττει την αντιμισθία προσαυξημένη κατά το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου)

Με την ανωτέρω Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρούμε ότι δίνεται τελική απάντηση στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις κρατήσεις των αιρετών – δημοσίων υπαλλήλων: Κατά το διάστημα της θητείας των αντιδημάρχων, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την ασφάλισή τους υπολογίζονται επί των αποδοχών της θέσης τους, το τμήμα δε αυτών που αντιστοιχεί στον ασφαλισμένο βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου και δεν παρακρατείται από την αντιμισθία τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ