Τρόπος καταβολής επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

alt

Αθήνα, 22 Μαΐου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 775

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. προς τους Συλλόγους – Μέλη της

Συνάδελφοι,

Από πολλούς Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας αλλά και μεμονωμένους συναδέλφους υποβάλλονται καθημερινά ερωτήματα για τον τρόπο καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-22η Διεύθυνση Μισθολογίου, σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:                                                                                                             

1.Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4024/2011 ορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων που υπάγονται στο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο και οι οποίες αποτελούνται από το Βασικό Μισθό και τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15, 17, 18, 19 και 30 του Ν.4024/2011 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.
2.Σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ.2 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ο μισθός προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε δεκαπενθήμερου.
3.Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.:2/8347/0022/1-2-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για όσους Δήμους έχουν ενταχθεί στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ ή η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού τους γίνεται μέσω της Ε.Α.Π. οι αποδοχές των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου θα καταβάλλονται τις ίδιες ημερομηνίες που καταβάλλονται και των Μονίμων Υπαλλήλων του ίδιου Δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 αποτελεί αποδοχές και θα προκαταβάλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου.
Σχετικό με τα πιο πάνω είναι και το με αριθμ. πρωτ.:2/36436/0022/21-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που απαντά σε σχετικό ερώτημα.
Επίσης, η Ομοσπονδία εμμένει στην αποδοχή της πρότασης που έχει καταθέσει με το με αριθμ. πρωτ.: 328/9-3-2012 έγγραφό της για την ένταξη και άλλων κατηγοριών εργαζομένων που αποκλείστηκαν από τους δικαιούχους του επιδόματος, όταν την ίδια στιγμή σε ανάλογες ειδικότητες με αυτές των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου το πιο πάνω επίδομα χορηγείται.
Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την κυβέρνηση για την καταβολή του επιδόματος χωρίς να έχει αναδρομική ισχύ. Ουσιαστικά δεν χορηγείται για έξι (6) μήνες, στερώντας τις δύσκολες αυτές ημέρες το ποσό των 900,00 ευρώ, αποσιωπώντας ότι για όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούντο κανονικά στις ίδιες επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες.

Προτεραιότητα των αγωνιστικών μας διεκδικήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα είναι:
1.Η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων σύμφωνα με την πρότασή μας.
2.Η καταβολή του επιδόματος αναδρομικά από την ημερομηνία εφαρμογής του Ν.4024/2011 (1 Νοεμβρίου 2011).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Για να διαβάσετε σχετική ανακοίνωση της Α.Σ.Κ – Ο.Τ.Α και την θέση της πατήστε ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ