Ένταξη των εργαζόμενων ΙΔΑΧ στα Μ.Κ των ΒΑΕ

Απάντηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ σε ερώτημα του Δήμου Ηλιούπολης

Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ.: οικ.12946/5-4-2012 ερώτημά σας για τη μισθολογική κατάταξη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:

1.Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/932/20-1-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δίνει σαφείς οδηγίες για τη Βαθμολογική κατάταξη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. που είχε κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3660/2008 και ιδιαίτερα της παρ. 3 που προβλέπει τον τρόπο χορήγησης των πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων.

2.Τα πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α. προβλέπονται από το άρθρο 21 της Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έτους 2010 (Π.Κ.: 8/31-1-2011) που σύμφωνα με το Ν. 1876/1990 οι διατάξεις της έχουν ισχύ Νόμου.

Τα αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/932/20-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου προσωπικού των Ο.Τ.Α. ισχύουν και για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που αμειβόταν με την Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έτους 2010 (Π.Κ.:8/31-1-2011) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Οι Εγκύκλιες: ΕΔΩ και ΕΔΩ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ