Προληπτικός έλεγχος δαπανών Ελεγκτικού Συνεδρίου

Με τα πρακτικά της 11ης Γενικής Συνεδρίασης της 2ας Μαΐου 2012 [Θέμα Α’] η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου γνωμοδότησε επί ερωτήματος των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, τα ακόλουθα:

1) Υπάγεται στο προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανεξαρτήτως ποσού, το πρώτο χρηματικό ένταλμα μισθοδοσίας προσωπικού μετά την πρόσληψη ή οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή (μετάταξη) όπως ακριβώς και πριν την θέση σε ισχύ του π.δ. 136/2011 ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για προσωπικό που ήδη υπηρετεί ή νεοπροσλαμβανόμενο…Ειδικές διατάξεις που εισάγουν εξαιρέσεις συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών που αφορούν στην μισθοδοσία προσωπικού από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξακολουθούν να ισχύουν (άρθρο 1 παρ. 3 του π.δ. 136/2011).

2)Τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν δαπάνες για μισθοδοσία προσωπικού με μεταβολές (αλλαγές κλιμακίων, χορήγηση επιδομάτων) δεν ελέγχονται προληπτικά αλλά μόνο κατασταλτικά, όπως ακριβώς γινόταν και πριν την θέση σε ισχύ του π.δ. 136/2011.

3)Στις περιπτώσεις των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που δεν υπερβαίνουν το όριο των 10.000 ευρώ, έστω και αν ο έλεγχος της νομιμότητας έκδοσης του ΧΕΠ έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του διατάκτη, ο έλεγχος για την θεώρηση των δικαιολογητικών απόδοσης λογαριασμού, ο οποίος στοχεύει στην απαλλαγή ή μη του υπολόγου από την ευθύνη του για την διαχείριση του προϊόντος του επίμαχου ΧΕΠ ανήκει στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπηρεσία Επιτρόπου που ασκούσε τον προληπτικό έλεγχο)…

4)…………. Ειδικότερες διατάξεις, όπως αυτή του άρθρου 34 της ΥΑ Φ.οικ.10035/25147/4888/2006 απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που αφορούν στο τρόπο τακτοποίησης των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής καθώς και στις συνέπειες από τη μη εμπρόθεσμη απόδοση λογαριασμού στα εντάλματα προπληρωμής εξακολουθούν να ισχύουν.

5) Τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (πρωτότυπα) των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για τα οποία δεν ασκήθηκε προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, διότι ήταν κάτω από το χρηματικό όριο των 10.000 ευρώ φυλάσσονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Φορέα, προκειμένου να υποβληθούν με τον απολογισμό αυτού στο τέλος της οικονομικής χρήσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις…

6) Στην έννοια των πρόσθετων αμοιβών, εκτός από τις υπερωρίες, εμπίπτει κάθε αποζημίωση που έχει την έννοια της πρόσθετης απολαβής από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία (ήτοι οδοιπορικά έξοδα, έξοδα κίνησης, αποζημιώσεις που οφείλονται για συμμέτοχη σε συμβούλια ή επιτροπές κ.λπ.).

7) Δαπάνες που απορρέουν από συναφθείσες συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και μελετών, των οποίων ο πρώτος λογαριασμός έχει υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο πριν την 1-1-2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 136/2011) και η εκτέλεση τους συνεχίζεται και μετά την ως άνω ημερομηνία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 1 του π.δ. 136/2011 και δεν υπόκεινται εφεξής σε προληπτικό έλεγχο, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί για δαπάνες που απορρέουν από τις συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων εφόσον έχει ελεγχθεί ο πρώτος λογαριασμός αυτών, ανεξαρτήτως ύψους αυτού… Αν πρόκειται για παρατάσεις και ανανεώσεις των συμβάσεων αυτών καθώς και για συμπληρωματικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και έργων αυτές ελέγχονται κατά τον ίδιο τρόπο (μόνο ο πρώτος λογαριασμός)

Δείτε και το σχετικό έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπ’ αριθ. 28959/14.05.2012.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ